قیافه حق به جانب

برای من ،
قیافه حق به جانب نگیر
اینجا ...
درون این برزخ
قیافه ها انقدر شبیه هم شده اند
که احساس می کنم
تمام دروغهای دنیا
شبیه قیافه های حق به جانب
بروز می دهند.

/ 1 نظر / 59 بازدید

[گل]